Vítame Vás na stránke neziskovej organizácie Iskierka nádeje

Iskierka nádeje SD, n.o. bola založená 2.3.2010, je neziskovou organizáciou ktorej činnosť sa orientuje na všeobecne prospešné služby

Kategórie pomoci:

 • Pomoc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
 • Poskytovanie sociálnej pomoci : opatrovateľská služba, starostlivosť v zariadeniach, sociálnych služieb i mimo nich
 • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  - pomoc pri zachovávaní ľudových tradícií, piesní, krojov, tancov
  - pomoc pri obnove kultúrneho bohatstva - oprava sôch, malieb, historických budov
 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd :
  - pomoc týraným deťom a ženám
 • Pomoc pri vzdelávaní, výchove a rozvoji telesnej kultúry deťom v detských domovoch
 • Pomoc pri tvorbe a ochrany životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva v obciach
 • Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti formou vypracovaním podporných programov


V máji 2012 Iskierka nádeje SD, n.o. ukončila projekt rekonštrukcie areálu
kaštieľa Záblatie na dom pre seniorov.

Bližšie informácie >>>