Zámer projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia areálu kaštieľa v Záblatí na seniorský dom. So zreteľom na objekt a priľahlý areál ako národno-kultúrnu pamiatku zapísanú v registri kultúrnych pamiatok pamiatkového úradu Slovenskej republiky

V zariadení pre seniorov - Seniorský dom, Záblatie sa bude poskytovať

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie

Pričom poskytovateľ zaručuje že bude
a) prihliadať na individuálne potreby klienta
b) aktivizovať klienta podľa jeho schopností a možností
c) poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni
d) spolupracovať s rodinou pri utváraní podmienok na návrat klienta v zariadení do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

 

Projekt Seniorského domu, Záblatie